Home

Prihlásenie členovKalendár akcií

DEŇ MORA 2016 v Bratislave

2. júna 2016 o 11:00

hotel MERCURE, Bratislava

organizuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky

 
Zasadnutie Predstavenstva ZLZ SR 14.06.2016

o 10:00 v reštaurácii Pannonia

Bajkalská 41, Bratislava

 
Svetový Kongres FIATA 2016 Dublin

3. - 8. októbra 2016

DUBLIN, Írsko

www.fiata2016.org

 
Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR

09. november 2016 o 15:00

hotel KORMORÁN 

Šamorín - Čilistov

 

 
Odborná konferencia ZLZ SR 2016

10. november 2016 o 9:00

hotel KORMORÁN

Šamorín - Čilistov

 


 
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky
e-publikácia INCOTERMS 2010 PDF Print E-mail
V ponuke  je predaj najnovšej e-publikácie: Sprievodca Incoterms 2010 ( 220 s., A4, 4-farebná, súbor pdf), ktorú vydala Slovenská obchodná a priemyselná komora. 
Ide o osvedčenú odbornú publikáciu s bohatým komentárom a výkladovými pravidlami posledného znenia 11  dodacích doložiek podľa ICC Incoterms 2010 v slovenskom preklade. Viac o publikácii nájdete v priloženom letáku.
V rámci dobrej spolupráce SOPK a ZLZ  SR uvedená e-publikácia je pre členov ZLZ SR v cene ako pre členov SOPK = 21,25 €+20% DPH =25,50 €, t.j. so 60% zľavou  voči základnej cene pre nečlenskú verejnosť.
V prípade záujmu je potrebné, aby objednávateľ vyplnil priloženú Objednávku e-publikácie ( súbor MS WORD), a to počet kusov e-publikácie a že je členom ZLZ  SR ( rovnocenné členstvu SOPK), aby mohol uhradiť túto zvýhodnenú cenu za objednané množstvo.
Vyplnenú objednávku s potvrdením o úhrade následne nech pošle e-poštou na kontaktnú adresu SOPK ( v objednávke uvedenú).
Po prijatí objednávky mu bude elektronicky zaslaný súbor pdf obsahujúci e-publikáciu.

Varím, že e-publikácia o INCOTERMS 2010 bude prínosom pre správne zvolenie a správne interpretovanie dodacích doložiek INCOTERMS 2010.
 
ÚSPEŠNÁ REVALIDÁCIA KURZU FIATA-DIPLOMA PRE SLOVENSKO PDF Print E-mail

Dňa 16.marca 2016, v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Doc. Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky kurz FIATA Diploma v zasielateľstve - foto
Obsah kurzu, študijné materiály z nižšie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality, boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapúru.
Predseda komisie pán Thomas Sim odovzdal 18. marca 2016 prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi a doc. Jagelčákovi certifikát o úspešnej revalidácii kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve - foto

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania Certifikátu s celosvetovou platnosťou - FIATA Diploma v zasielateľstve.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorý začne pravdepodobne v mesiaci október 2016.
Kurz prebieha podľa štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

1. Úvod do zasielateľstva

2. Námorná preprava

3. Námorné kontajnery

4. Multimodálna preprava

5. Letecká preprava

6. Cestná preprava

7. Železničná preprava

8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami

9. Colné postupy

10. Logistika, skladovanie a distribúcia

11. Poistenie

12. Nebezpečný náklad

13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana

14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

 

Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnosti na: http://kcmd.uniza.sk/fiata/

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR a odborný garant kurzu

 

 
Zoznam študentov, ktorí hľadajú odbornú prax v školskom roku 2016/2017 PDF Print E-mail
zoznam nájdete TU
 
SOLAS - overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov s platnosťou od 01.07.2016 PDF Print E-mail

" Pokyny pre použitie požiadaviek  SOLAS “ k overenej  celkovej hmotnosti ložených  kontajnerov platnej od 1.7.2016 nájdete  TU

 

Odporúčame upozorniť všetky organizácie nakladajúce kontajnery ( odosielateľov a partnerov ) na nové požiadavky SOLAS plané od 1.7.2016

-          Momentálne sa v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  snažíme do legislatívy SR rokovaním dosiahnuť  jednotné pravidlá na váženie kontajnerov metódou 1 (oznámenie / usmernenie / metodický pokyn). Na certifikované váženie metódou 1 bude pravdepodobne potrebné použiť váhy presnosti najmenej triedy IV.

-          Metóda 2 je komplikovanejšia a zatiaľ sme sa výraznejšie neposunuli pri aplikácii tejto metódy v rámci SR. Jedna z navrhovaných ciest od ÚNMS SR je autorizácia subjektu (http://www.unms.sk/?autorizacia-1).

-          V priloženom dokumente doc. Jagelčák načrtol  vybrané spôsoby váženia kontajnerov na vozidlách metódou 1. Odporúčame overenú hmotnosť zisťovať metódami  označenými ako M1A – M1E, prípadne M1H. Pri ostatných metódach označených ako M1F , M1G, M1J, M1L je vyššie riziko nepresnosti z dôvodu odhadovania množstva paliva v nádrži.

-          V priloženom dokumente je načrtnutý aj spôsob overenia hmotnosti pre dva kontajnery na súprave s použitím troch alebo dvoch vážení.

-          Odporúčame venovať osobitnú pozornosť faktu, že každá organizácia ktorá nakladá kontajner má povinnosť určiť zodpovednú osobu za overenie celkovej hmotnosti kontajnera.

-          Odporúčame  robiť colné konanie  až po zistení overenej celkovej hmotnosti kontajnera. V prípade rozdielov medzi skutočnou a deklarovanou celkovou hmotnosťou môže prísť k problémom pri ukončovaní colných dokladov v prístave lodenia.

-          povinné údaje, ktoré môžu vyžadovať lodiari sú : odosielateľ, číslo knihovania, číslo kontajnera, dátum, overené celková hmotnosť kontajnera (VGM )+ jednotka hmotnosti, meno zodpovednej osoby odosielateľa za VGM, metóda váženia 1 alebo 2

-          dobrovoľné údaje : číslo deklarácie VGM, číslo B/L resp. SWB

Radi by sme požiadali všetkých členov, aby sa v prípade dotazov a nejasností na nás obrátili prostredníctvom e-mailovej adresy : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Takisto ak majú členovia akékoľvek ďalšie informácie k problematike overenej celkovej hmotnosti ložených kontajnerov, budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.


doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. a Ing. Jozef Bartošek
 
Odborná konferencia ZLZ SR PDF Print E-mail

sa uskutočnila dňa 12. novembra 2015 v Šamoríne - Čilistove

Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky, ktoré sú členom ZLZ SR k dispozícii po prihlásení sa na "zväzový servis " a do adresára  "na stiahnutie "  : 

 

Marián Kačmár, Ministerstvo financií SR : Nový Colný kódex Únie

Ivan Pobjecký, TSÚ Piešťany : Posledné zmeny v právnych normách pri prepravách ADR/RID

Juraj Jagelčák, ŽU v Žiline : Zmeny v pravidlách pri overovaní hmotnosti kontajnerov

Róbert Bulla, Inšpektorát práce SR : Činnosť inšpekcie práce v logistike

Frederik Vanden Bogaerde, Transport Law Advisors : Aktuálne problémy dopravných spoločností v západnej Európe

Stanislav Kovář, OLTIS Group : Informačné systémy

Martin Madleňák a Ria Stohmayer, GrECO JLT Slovakia : Poistné produkty pre zasielateľov

Jaroslav Čermák, DUSLO, a.s. Šaľa, ZCHaFP SR : Projekt ChemLog

Daniel Vanparijs, B Logistics : Nový produkt železničného spojenia Slovenska s Beneluxom

Tomáš Pavlovič, advok. kancelária Prosman a Pavlovič : Aktuálne právne problémy, zmeny a otvorené otázky v zasielateľstve

Peter Čačo, TRANS.EU : Road Transport System

 
Zhromaždenie členov ZLZ SR PDF Print E-mail

sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2015 v Šamoríne - Čilistove a bolo uznášaniaschopné vo všetkých otázkach podľa jednotlivých bodov programu. 

Zápis spolu s výsledkami volieb a uznesením Zhromaždenia členov ZLZ SR je k dispozícii po prihlásení sa v sekcii " Zväzový servis - Zhromaždenia členov "

 

 

Čestné uznania za celoživotnú prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky prevzali Ing. Stanislav Michalička a Ing. Ivan Pobjecký PhD.

 

Počas zhromaždenia prebehlo aj vyhodnotenie študentských prác za rok 2015, prvé tri práce boli odmenené a sú k dispozícii po prihlásení sa na web stránke v sekcii " Zväzový servis - Zhromaždenia členov " .

1. miesto : Magdaléna Franeková, Dopravná akadémia Žilina, Zabezpečenie prepravného procesu v železničnej nákladnej doprave

2. miesto : Ján Lechta, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, Preprava tovaru na základe karnetu ATA

3. miesto : Nikoleta Tomková, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, Spätná logistika  

 

V rámci odborného programu odzneli dve prezentácie, ktoré sú tak isto k dispozícii po prihlásení sa na web stránke v sekcii " Zväzový servis - Zhromaždenia členov " : 

Judr. Margaréta Sovová  : "Aktuálna situácia vo vzťahu k nemeckému zákonu o minimálnej mzde, ktorý je platný od 01.januára 2015"

Ing.Mgr. Renáta Hofferová : " Komplexné služby poistenia a risk manažmentu "  

 
nová publikácia : NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE PDF Print E-mail

Nedávno uzrelo svetlo sveta nové vydanie známej publikácie Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave od doc. Ing. Juraja Jagelčáka PhD., zo Žilinskej univerzity.Ide o druhé, výrazne prepracované vydanie publikácie, ktorá vyšla prvý raz v roku 2008. Oproti pôvodnému vydaniu, narástol rozsah publikácie dvojnásobne, pričom najnovšie Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave obsahuje 300 strán a 500 ilustrácií, príkladov z problematiky nakladania. Nové vydanie reflektuje na zmeny, ktoré sa udiali v praxi loženia nákladu z pohľadu legislatívy a praxe.


Publikáciu je možné za 15,99 EUR vrátane DPH objednať na :

http://www.motoexpert.sk/publikacie/nakladanie-a-upevnovanie-nakladu-v-cestnej-doprave/

Viac informácií nájdete TU

 

 
Celosvetový Kongres FIATA 2015 prebiehal pod heslom : "Od teraz a tu, myslíme globálne" PDF Print E-mail

 

Tohtoročný Svetový kongres FIATA  prilákal takmer 1000 delegátov do čínskeho Taipei, hlavne množstvom zaujímavých tém, ktoré odzneli počas zasadnutí. Jednotlivé zhromaždenia a panelové diskusie prebehli na vysokej úrovni a priniesli konkrétne výsledky formou vytvorenia pracovných skupín, dohôd a opatrení.

Na kongrese Valné zhromaždenie delegátov zvolilo nové predsedníctvo tejto celosvetovej organizácie, ktorá aktuálne zahŕňa 158 krajín .

Nové predsedníctvo FIATA reprezentuje všetky štyri regióny : Ameriku, Afriku a Stredný Východ, Európu, Áziu a Pacifik, čo ukazuje na skutočne globálny charakter tejto organizácie.

Novozvoleným prezidentom sa stal pán Huxiang Zhao z Číny a nahradil tak pána Francesco Parisi.

Významné postavenie predsedu pracovnej skupiny pre cestnú dopravu pri FIATA MTI (Multimodal inštitút) získal Ing. Tomáš Suhányi ( na snímke spolu s Ing. Františkom Komorom - prezidentom ZLZ SR ), ktorý je zároveň aj členom Predstavenstva ZLZ SR.

 

 

 
Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Logistik priemyslu a dopravy na Tech. Univerzite v Košiciach PDF Print E-mail

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav logistiky priemyslu ponúka vzdelávací program pod názvom „Logistik priemyslu a dopravy“, ktorý sa realizuje na základe potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania MŠVVaŠ SR pod číslom POA 3213/2011/29/1.

 

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je určený pre získanie ďalšieho vzdelávania v odbore logistika v 5 moduloch s možnosťou získania profesijných titulov:

  1. modul: Základy logistiky
  2. modul: Prevádzkar – operátor logistických systémov (titul – Plog)
  3. modul: Manažér logistiky (titul – Mlog)
  4. modul: Technológ logistiky (titul – Tlog)
  5. modul: Integrátor dopravy (titul  Dlog)

 

Informácie o projekte nájdete aj v prílohe, ktorú otvoríte TU

Bližšie informácie: doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD., e-mail: nikoleta.husakova@tuke.sk, tel. 055/6023147

 

 
Veľtrh Transport a Logistika 2015 MNÍCHOV PDF Print E-mail

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky spolu s ČESMAD Slovakia sa zúčastnili ako vystavovatelia 15 ročníka medzinárodného veľtrhu Transport a Logistika 2015 v Mníchove v dňoch 5.-8. mája 2015. Tohtoročný veľtrh navštívilo viac ako 55.000 návštevníkov zo 124 krajín a 2.050 vystavovateľov zo 62 krajín.

Na stánku veľtrhu ( obr.1 ) v Mníchove sme privítali okrem zástupcov slovenských a zahraničných spoločností aj generálnu konzulku SR v Mníchove pani Veroniku Lombardini a vicekonzulku pani Nadeždu Čisarovú na obr.2 spolu s prezidentom  ZLZ SR Františkom Komorom a vice prezidentom ZLZ SR Petrom Menzcerom.

Veľtrh Transport a Logistika v Mníchove je odborným veľtrhom, ktorý sa zameriava na logistiku, mobiliitu, IT a Supply Chain Management a je najväčším svojho druhu na svete.

 

 

 
ZLZ SR pokračuje v rokovaniach smerujúcich k úprave nem. zákona o min. mzde PDF Print E-mail

Zástupcovia Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa v pondelok 9. februára 2015 zúčastnili stretnutia na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s obchodným radcom Jaroslavom Valom z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemecku. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, združenia ČESMAD Slovakia či iných inštitúcií a spoločností z oblasti dopravy. Rozsiahlou diskusiou zúčastnených strán sa potvrdili doteraz známe informácie a dohodlo sa na ďalších spoločných postupoch, ktoré by na nemeckú stranu mali vyvinúť tlak. V Berlíne boli vykonané všetky potrebné kroky k riešeniu tejto problematiky, a tak celú záležitosť je potrebné preniesť na pôdu Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Najbližšie vystúpenie  v Európskom parlamente v súvislosti so zavedením minimálnej mzdy v Nemecku  bude pravdepodobne  na nasledujúcej schôdzi v Bruseli v dňoch 25. – 26. februára. Zároveň sa čaká na stanovisko Nemecka, či je zákon v súlade s právom Európskej únie. Nemecko sa má k tomuto vyjadriť do 18. februára.  Pri riešení tejto problematiky je dôležitá spolupráca viacerých krajín na úrovni Európskej únie, aby došlo k ďalším ústupkom v nemeckom zákone o minimálnej mzde.

 
INFORMATION BROCHURE How to verify the Slovak carrier PDF Print E-mail
The Information Brochure you can find HERE
 
Mýto v SR od 1. januára 2014 PDF Print E-mail

Dňom 1. januára 2014 nadobudli účinnosť vyhlášky Ministerstva vnútra a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorými sa upravujú niektoré ustanovenia týkajúce sa mýtnych poplatkov.

Vyhlášku MV SR č. 467/2013 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete TU

Vyhlášku MDVRR SR č. 475/2013 Z.z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta nájdete TU

 
Preverovanie dopravcu PDF Print E-mail

Pri zadávaní dopravy je veľmi dôležité preverenie dopravcu, aby sa predišlo prípadnej trestnej činnosti.

Príručku, ako preverovať dopravcu nájdete TU

Príručku v anglickom jazyku nájdete TU

 
Nový terminál v prístave Rijeka PDF Print E-mail

V júli 2013 zahájil v prístave Rijeka prevádzku nový kontajnerový terminál „Adriatic Gate Container Terminal – AGCT patriaci do skupiny International Container Terminal Services, Inc. Filipíny.

Parametre terminalu: 2 pracovné polohy, max.hĺbka 14,2 m, dlžka nábrežia 628 m.

Podrobné informácie nájdete na www.ictsi.hrwww.ictsi.com

 
Certifikácia Európskej logistickej asociácie PDF Print E-mail

V súvislosti s podpisom rámcovej zmluvy o spolupráci Česká logistická asociácia ponúka členom ZLZ SR uchádzať sa o Európsky logistický certifikát, ktorý vydáva ČLA v mene Európskej logistickej asociácie.
Podmienky získania certifikátu nájdete TU 
V prípade záujmu je potrebné sa obrátiť priamo va ČLA!

 
Dohoda o spolupráci s Finančnou správou SR PDF Print E-mail
Zväz logistiky a zasielateľstva SR má novú zmluvu o spolupráci s Colnou správou Slovenskej republiky. Za ZLZ SR zmluvu podpísal prezident zväzu Ing. František Komora a za CS SR zmluvu podpísala generálna riaditeľka plk. Ing. Mária Machová, PhD.
Text dohody nájdete TU
 
Novela zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu PDF Print E-mail

Na záklede novely sú subjekty poskytujúce služby, teda aj zasielatelia povinní podávať niektoré citlivé informácie svojím klientom.
Predstavenstvo ZLZ SR navrhuje svojim členom postupovať tak, ako je uvedené v ďalšej časti tohto príspevku.

Read more...
 
informácie o študijnom programe Zasielateľstvo a logistika PDF Print E-mail

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky, Katedraq cestnej a mestskej dopravy ponúka nový študijný odbor "Zasielateľstvo a logistika".
Informáciu nájdete TU 

 
Mýto a preprava kusových zásielok PDF Print E-mail

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy na základe objednávky Zväzu logistiky a zasielateľstva SR vypracovala odbornú štúdiu "Metodika pre stanovenie sadzieb pri preprave kusových zásielok na území SR po zavedení elektronického mýta".
Štúdia môže byť praktickou pomôckou pre spoločnosti prepravujúce kusové zásielky na prepočítanie sadzieb mýta na jednotlivé zásielky.
Štúdia nie je pre nikoho záväzná!

Štúdiu je možné stiahnuť TU

 
Cenník pohonných hmôt PDF Print E-mail